• Odstrániť
    Akceptovať
    Zrušiť
    Celková cena: € 0,00
Otvoriť ako PDF dokument
Podmienky programu ZEPTER ClubLive100
I. Definícia 
1. Pojmy použité v týchto Podmienkach majú v prípade, že nie je v Podmienkach výslovne stanovené inak, alebo že kontext, v ktorom sú použité, nevyžaduje niečo iné, nasledujúci význam, pričom bod 2 zostáva vyhradený:
ClubLive100 (ďalej len „Program” alebo „ClubLive100”) – vernostný program, ktorý Usporiadateľ programu zaisťuje pre Zákazníkov a ktorého cieľom je popularizovať a propagovať Výrobky. Tento program je bezplatný a dobrovoľný a nezávisí od poskytnutia žiadneho plnenia Zákazníka; poskytuje výhody svojim členom definovaným v týchto podmienkach.
Usporiadateľ programu (ďalej len „Usporiadateľ“) – ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o., so sídlom: Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 2721/B, IČO: 31323570, IČ DPH: SK2020291900, tel.: + 421 2 49 100 966, email: kontakt@zepter.sk, webové stránky: www.zepter.sk
Člen – Zákazník, ktorý vstúpi do Programu v súlade s Podmienkami a s Predpismi internetového obchodu.
Internetový obchod (ďalej len „Obchod”) – služba a internetový obchod poskytovaný Usporiadateľom na adrese www.shop.zepter.com podľa Predpisov internetového obchodu, ktoré sú uvedené na webových stránkach Obchodu (ďalej len "Predpisy obchodu“).
Členská cena – znížená Maloobchodná cena stanovená v Obchode pre každý Výrobok zakúpený v Obchode zo strany člena podľa podmienok stanovených v predpisoch obchodu. Členskú cenu nie je možné kombinovať so žiadnou Marketingovou akciou, pokiaľ nie je v rámci Marketingovej akcie jednoznačne stanovené inak. Členskú cenu možno použiť len spôsobom popísaným v Podmienkach.
Marketingová akcia – akákoľvek marketingová alebo propagačná akcia Usporiadateľa, ktorá je určená výhradne členom, alebo tiež pre Členov, a v rámci ktorej sú stanovené osobitné pravidlá účasti (vrátane pravidiel určovania cien Výrobkov) a je uvedená doba platnosti akcie. Marketingová akcia sa nezlučuje s Členskou cenou, pokiaľ nie je v rámci Marketingovej akcie jednoznačne stanovené inak.
Podmienky – tieto Podmienky, ktoré vymedzujú pravidlá fungovania Programu, najmä povinnosti jeho členov a Usporiadateľa.
2. Pojmom, ktoré nie sú vymedzené vo vyššie uvedenom bode 1 a ktoré sú uvádzané s veľkým začiatočným písmenom, je vyhradený význam, ktorý im je priradený v Predpisoch obchodu.
 


II. Podmienky pre vstup do Programu a pravidlá aktualizácie osobných údajov 
1. Zákazník, ktorý sa chce stať Členom, môže do Programu vstúpiť pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Obchodu, a to vyplnením formulára žiadosti o členstvo. Zákazník pri tom poskytne všetky požadované údaje vrátane súhlasu s uvedenými Podmienkami. Okamihom dokončenia procesu registrácie získava Zákazník, ktorý vstupuje do Programu, štatút Člena. V rovnakom okamihu Člen dostane na e-mailovú adresu, ktorú uviedol počas registrácie, potvrdenie o uzavretí zmluvy o členstve, v ktorej sú obsiahnuté všetky zákonom požadované informácie. Člen taktiež dostane Podmienky platné v čase registrácie. Potvrdenie o uzavretí zmluvy o členstve je zaznamenané na trvalom nosiči vo forme zabezpečeného súboru PDF a meniť ich možno iba na základe jednoznačného dojednania medzi Členom a Usporiadateľom.
 2. Všetky údaje, ktoré člen pri vstupe do Programu poskytuje, musia byť pravdivé a úplné.
 3. Ak nastanú zmeny v údajoch poskytnutých za účelom vstupu do Programu, je potrebné, aby člen zmenu údajov bezodkladne vykonal pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci Účtu.
4. Usporiadateľ nezodpovedá za možné následky toho, že člen nevykonal zmenu údajov. Usporiadateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky v prípade, že Člen poskytol nepravdivé alebo neúplné údaje alebo poskytol údaje inej osoby.
 
 
III. Podmienky spracúvania osobných údajov
Zákazník oboznámením sa s týmito podmienkami potvrdzuje, že mu boli zo strany spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. poskytnuté informácie o podmienkách spracúvania osobných údajov ako aj o jeho právach v zmysle všeobecne záväzných predpisov (v čase uzavretia tejto zmluvy zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sú spolu s uvedenými predpismi k dispozícii aj na webstránke spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. www.zepter.sk a sú dostupné aj na prevádzkarniach spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o.. Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom Informačná povinnosť, ktorý je prílohou týchto podmienok.
Prevádzkovateľom osobných údajov ako subjektom, vymedzuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a tieto spracúva vo vlastnom mene, je obchodná spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČO: 31 323 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 2721/B, zákaznícka linka: +421/2/49100966, email: info@zepter.sk. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na adrese ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, tel.: +421/2/49100907, email: osobneudaje@zepter.sk.  
Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. spracúva osobné údaje zákazníkov (členov) predovšetkým na základe zákona na účely plnenia zmluvy alebo vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby - § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 ako aj na základe § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 na účel oprávnených záujmov spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. v súvislosti s oslovením členov. Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. uchováva osobné údaje dotknutých osôb len nevyhnutnú dobu trvania členstva a nárokov z neho vyplývajúcich, uvedené však aj v závislosti od druhu tovaru (napr. tovar s doživotnou zárukou).
 

IV. Členská cena a body
1. Člen programu ClubLive100 je oprávnený nakupovať Výrobky v Obchode za Členskú cenu.
2. Člen nakupuje Výrobky spadajúce do programu ClubeLive100 podľa ustanovení Podmienok iba pre svoje vlastné použitie. Člen nemôže Výrobky kupovať vo veľkoobchodnom množstve, ani za okolností, z ktorých je zrejmé, že je nákup spojený so zárobkovou činnosťou člena, ktorej cieľom je najmä ďalší predaj.
3. Člen nadobúda za každý uskutočnený nákup body, z ktorých má nárok na ich peňažné vyplatenie alebo ich uplatnenie vo forme ďalšej zľavy z tovaru usporiadateľa, pričom bližšie podmienky sa riadia aktuálnym marketingovým plánom usporiadateľa, ktorý je členovi dostupný na základe jeho vyžiadania u usporiadateľa. 
 

V. Spôsoby komunikácie v rámci Programu 
1. Komunikácia medzi Usporiadateľom a Členom bude prebiehať výhradne prostredníctvom elektronickej pošty, a to na e-mailovú adresu, ktorú Člen poskytol alebo ktorú počas členstva v Programe zmenil v súlade s čl. II bod 3. V prípade Usporiadateľa bude komunikácia prebiehať elektronickou poštou na adresu: clublive100@zepter.sk.
2. Usporiadateľ bude poskytovať informácie, ktoré sa vzťahujú k Programu, vrátane informácií týkajúcich sa zvláštnych ponúk, pozvánok či akcií určených Členovi. Usporiadateľ bude pri poskytovaní informácií používať tiež automatické obvolávacie systémy.
3. Všetky otázky zaslané Usporiadateľovi elektronickou cestou budú zodpovedané do 3 pracovných dní, pričom čl. VI bod 4 zostáva vyhradený.


VI. Podávanie a vybavovanie sťažností týkajúcich sa Programu 
1. Usporiadateľ je povinný riadne vykonávať zmluvu o členstve a zodpovedá za jej nevykonanie či neprimerané vykonávanie.
2. Sťažnosti týkajúce sa fungovania programu ClubLive100 možno podávať elektronicky, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: clublive100@zepter.sk.
3. Sťažnosť by mala obsahovať názov firmy / spoločnosti alebo meno a priezvisko člena, ktorý sťažnosť podáva, ako aj presný popis či dôvody podania sťažnosti vrátane jednoznačne vyjadreného nároku. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete predstavujú - v prípade, že sa jedná o člena, ktorý je Spotrebiteľom - iba odporúčania a ich nedostatok nemá vplyv na účinnosť podanej sťažnosti.
4. Usporiadateľ sťažnosti zváži do 14 dní od ich podania. Člen bude informovaný o rozhodnutí Usporiadateľa e-mailom či inou formou, ktorá bola s Členom dohodnutá.
5. V prípade, ak Člen nie je spokojný so spôsobom, ktorým Usporiadateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Usporiadateľ porušil jeho práva, má voči Usporiadateľovi právo využiť systém alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 391/2015"), najmä obrátiť sa na Usporiadateľa so žiadosťou o nápravu a následne podľa podmienok zákona č. 391/2015 podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je najmä Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné súkromné subjekty zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Člen môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov aj prostredníctvom internetovej platformy dostupnej na http://ec.europa.eu/odr.
 

VII. Ukončenie zmluvy o členstve a zodpovednosť 
1. Člen môže kedykoľvek zrušiť členstvo v programe ClubLive100, a to na základe vyhlásenia, ktoré má rovnaký význam ako ukončenie zmluvy o členstve. Vyhlásenie člena o ukončení nadobúda účinnosť okamihom, v ktorom je vyhlásenie doručené Usporiadateľovi takým spôsobom, aby sa Usporiadateľ mohol oboznámiť s jeho obsahom (deň zrušenia). Na nadobudnutie účinnosti vyhlásenia stačí, aby bolo vyhlásenie zaslané Usporiadateľovi elektronicky, na e-mailovú adresu: clublive100@zepter.sk. V prípade ukončenia zmluvy o členstve stráca Člen dňom zrušenia právo na využívanie Členskej ceny.
2. Zmluva o členstve v Programe automaticky končí v okamihu, v ktorom Člen stratí status Zákazníka podľa Predpisov internetového obchodu.
3. Usporiadateľ môže zo závažných dôvodov ukončiť zmluvu o členstve v Programe, uzavretú s Členom, s okamžitou účinnosťou, bez toho aby boli dotknuté ostatné práva, ktoré Usporiadateľovi v takom prípade prináležia zo zákona. Za závažné dôvody, na ktoré je odkazované v predchádzajúcej vete, sa považuje každé konanie dotknutého Člena, ktoré má za následok porušenie právnych predpisov, poškodenie dobrého mena Usporiadateľa a zjavné porušenie ustanovení Predpisov obchodu podľa ustanovení Predpisov obchodu alebo Podmienok, napríklad: uvedenie nepravdivých osobných údajov, uvedenie neúplných osobných údajov alebo osobných údajov inej osoby, nevhodné správanie Člena alebo správanie Člena v rozpore s oprávnenými záujmami Usporiadateľa či zakúpenie Výrobkov v Obchode za Členskú cenu vo veľkoobchodnom množstve alebo za okolností, z ktorých je zrejmé, že je nákup uskutočnený zo strany člena spojený s jeho zárobkovou činnosťou, ktorej cieľom je najmä ďalší predaj. Vyhlásenie Usporiadateľa o ukončení nadobúda účinnosť okamihom, v ktorom je vyhlásenie doručené Členovi takým spôsobom, aby sa člen mohol oboznámiť s jeho obsahom (deň zrušenia). Vyhlásenie o ukončení sa spolu s uvedením dôvodov ukončenia zmluvy o členstve v programe ClubLive100 zasiela elektronicky na e-mailovú adresu člena. Člen sa môže proti výpovedi zmluvy odvolať do 7 dní od obdržania výpovede, a to formou elektronického zaslania vyhlásenia s odôvodnením na e-mailovú adresu: clublive100@zepter.sk. Aby bolo odvolanie účinné, musí byť zaslané pred vypršaním uvedenej lehoty. Usporiadateľ odvolanie zváži do 7 dní od obdržania. Člen bude informovaný o rozhodnutí Usporiadateľa e-mailom. V prípade, že Usporiadateľ k odvolaniu prihliadne, zruší vyhlásenie o ukončení zmluvy o členstve v programe ClubLive100 a obnoví Členovi status Člena.
4. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy podľa vyššie uvedeného bodu 3, stráca Člen dňom zrušenia právo na Členskú cenu.
5. Usporiadateľ dňom zrušenia členstva prestane spracovávať osobné údaje Člena na účely plnenia jeho členstva v programe; ďalej je usporiadateľ oprávnený spracúvať osobné údaje člena len na nevyhnutnú dobu trvania nárokov z členstva vyplývajúcich alebo trvania oprávnených záujmov usporiadateľa.  
6. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za:
 a. používanie Programu zo strany člena, ktoré je nezlučiteľné so zákonom alebo s Podmienkami, a nie je zodpovedný ani za následky, ktoré z takéhoto používania vzídu,
 b. situáciu, keď člen sprístupní používateľské meno a heslo pre prihlásenie na Účet tretím stranám,
 c. poskytnutie prihlasovacieho hesla alebo údajov osobám oprávneným podľa príslušných zákonných ustanovení,
 d. nedostatočný prenos dát alebo za rýchlosť prenosu dát v dôsledku technických obmedzení alebo prenosových spojení používaných na strane Člena,
 e. akékoľvek narušenie riadneho fungovania Programu spôsobené zásahom Vyššej moci.
 
 
VIII. Odstúpenie od zmluvy o členstve v programe ClubLive100 
1. Člen, ktorý je Spotrebiteľom, má právo bez udania dôvodu a vynaloženia akýchkoľvek nákladov odstúpiť od zmluvy o členstve v programe ClubLive100 do 14 dní odo dňa zaregistrovania, a to na základe elektronického zaslania odstúpenia Usporiadateľovi na e-mailovú adresu: clublive100@zepter.sk. Vyššie uvedená lehota je zachovaná, ak Člen-spotrebiteľ zašle odstúpenie pred jej vypršaním. Usporiadateľ zašle Členovi, ktorý je Spotrebiteľom, potvrdenie o prijatí odstúpenia na trvalom nosiči vo forme zabezpečeného súboru PDF.
2. Člen, ktorý je Spotrebiteľom, môže s cieľom uskutočnenia odstúpenia uvedeného v predchádzajúcom bode 1 použiť formulár uvedený v prílohe týchto podmienok. 
3. Zmluva o členstve sa v prípade odstúpenia od zmluvy o členstvo zrušuje od začiatku a Člen-spotrebiteľ stráca právo na výhody Programu, vrátane výhod, ktoré doteraz nevyužil, ako aj výhod, ktoré si už uplatnil.
 

IX. Zmena podmienok
1. Usporiadateľ môže Podmienky kedykoľvek meniť a dopĺňať, aby tak zabezpečil bezpečné fungovanie programu ClubLive100 vrátane predchádzania podvodom, poskytovania ďalších výhod Členom alebo rozširovania existujúcich alebo zavádzania nových funkcií Programu. Usporiadateľ môže okrem toho Podmienky dopĺňať v prípade legislatívnych zmien alebo zavedenia novej legislatívy vzťahujúcej sa k obchodnej činnosti Usporiadateľa. Každý Člen bude o zmenách neodkladne informovaný e-mailom, a to najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien. Usporiadateľ bude o zmenách informovať tiež na webových stránkach Obchodu. Zmeny a doplnky Podmienok, ktoré podliehajú ustanoveniam nasledujúceho bodu 2, nadobúdajú účinnosť 30 dní od dátumu ich oznámenia Členovi. Zmeny a doplnky sa považujú za prijaté zo strany člena, ak člen nevystúpi do 30 dní od ich oznámenia z programu ClubLive100. Člen má po dobu 30 dní od oznámenia zmien právo používať Podmienky v súčasnom znení.
2. Zmeny a doplnky Podmienok, ktoré vyplynú z nutnosti prispôsobiť ustanovenia Podmienok záväzným zákonným ustanoveniam, začínajú platiť dňom nadobudnutia vyššie uvedených ustanovení do platnosti. Usporiadateľ sa však bude snažiť dodržať lehotu na oznámenie zmien, ktorá je stanovená v predchádzajúcom bode 1.
3. Usporiadateľ si pre prípady uvedené v nasledujúcom bode 4 vyhradzuje právo na pozastavenie alebo ukončenie Programu. Členovia budú o takomto rozhodnutí bezodkladne informovaní e-mailom, a to najneskôr 30 dní pred pozastavením alebo ukončením Programu. Usporiadateľ bude o pozastavení alebo ukončení Programu informovať tiež na webových stránkach Obchodu. Členovia si môžu Výrobky kupovať za Členskú cenu až do doby, ktorá je v oznámení stanovená ako dátum pozastavenia alebo ukončenia Programu.
4. Usporiadateľ môže Program pozastaviť alebo ukončiť podľa vlastného zváženia v prípade: a. malého záujmu o Program, b. nedosiahnutia cieľov, pre ktoré bol Program vytvorený.
 

X. Záverečné ustanovenia 
1. Právomoci vyplývajúce z členstva v programe ClubLive100 nemôžu byť Členom prevedené na tretiu osobu.
2. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, platia právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky.
3. Všetky spory, ktoré vzídu z týchto ustanovení alebo v súvislosti s nimi, budú urovnané všeobecným súdom Slovenskej republiky. 
4. Usporiadateľ sa riadi etickým kódexom, ktorý je dostupný na www.zepter.sk.
5. Podmienky sú pre Členov k dispozícii v prevádzke Usporiadateľa a na webových stránkach Obchodu Usporiadateľa.
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O ČLENSTVO 
(Formulár prosím vyplňte a pošlite späť len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy o členstve)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................
Meno a priezvisko člena
 
 
............................................. 
(Adresa člena)
 
 
 
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., 
Karadžičova 7610/16, 
821 08 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
Týmto  odstupujem  od  zmluvy  o  členstve  (Členstvo  v  programe  ClubLive100)  uzavretej  dňa  .............. (dátum).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................                                  ..........................................
        Dátum, miesto                                                           podpis člena
Accept

Cookies

Tieto webové stránky používajú "cookies", ktoré slúžia na to, aby naša internetová prítomnosť bola užívateľsky prívetivá, efektívna a bezpečnejšia, napríklad pokiaľ ide o urýchlenie navigácie na našich webových stránkach a meranie frekvencie zobrazení stránok a celkovej navigácie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítačovom systéme, takže môžete optimálne využívať všetky funkcie nášho internetového obchodu. Výslovne poukazujeme na to, že niektoré z týchto súborov cookies sú prenesené z nášho servera na váš kompletný systém - "session cookies". Tieto súbory cookies sú automaticky odstránené na konci relácie prehliadača z pevného disku Zásady ochrany osobných údajov .