Facebook widget
Obchodné podmienky internetového predaja

Predávajúci (označený aj ako „ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.“)
Predávajúcim je obchodná spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava, IČO : 31 323 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 2721/B, tel: 00421-2 49 100 966, fax: 00421-2 49 100 988.

Kupujúci
Kupujúcim je spotrebiteľ – fyzická osoba vo veku 18 a viac rokov, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti alebo podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Zmluva uzavretá na diaľku (ďalej len „zmluva“)
Návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponuky daného tovaru predávajúcim na jeho internetovú stránku, pričom zmluva vzniká odoslaním správne vyplnenej elektronickej objednávky (formulára) kupujúcim prostredníctvom siete internet a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu.

Právne vzťahy týkajúce sa tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ako aj zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

Obsah internetového obchodu nepredstavuje reklamnú ponuku ani nevyžiadanú reklamu v zmysle § 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. si vyhradzuje právo opraviť a zmeniť ponuku a cenu tovaru.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Obchodné, dodacie a platobné podmienky
1. Prostredníctvom internetového obchodu ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. môže vybraný tovar objednávať a tento kúpiť každá osoba, ktorá sa podľa vyššie uvedeného považuje za kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s kúpou ním objednaného tovaru, s jeho cenou ako aj s týmito podmienkami, čím sa jeho takto zaslaná objednávka považuje za záväznú, ak nie je uvedené inak.

2. Základnou podmienkou akceptovania objednávky je správne vyplnenie formulára objednávky a jeho zaslanie do internetového obchodu ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.

3. Objednávky možno posielať 24 hodín denne po celý rok. Objednávky odoslané v sobotu, nedeľu a v deň štátneho sviatku budú spracované v nasledujúci pracovný deň.

4. Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť, pri doručení tovaru na dobierku, za objednaný tovar dohodnutú cenu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou, prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou doručovateľa.

5. ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. si vyhradzuje právo nevyhovieť objednávkam, ktoré sú podozrivé, napr. tie, ktoré neobsahujú e-mailovú adresu, na ktorú by bolo možné potvrdiť objednávku.

6. Za deň uzatvorenia zmluvy sa pokladá deň odoslania objednávky, za predpokladu, že objednávka bola aj potvrdená. ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. doručí spolu s tovarom kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy v listinnej podobe.

7. Po zaslaní objednávky kupujúcim mu spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. objednávku potvrdí emailom alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak objednávka nebude potvrdená do 24 hodín, bude zrušená. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom spotrebiteľa bezodkladne informovať.

8. Kúpna cena tovaru je cena uvedená pri tovare v internetovom obchode, táto je vyjadrená v eurách a zahŕňa DPH.

9. ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. zaeviduje objednávku a spôsob platby a tovar dodá zákazníkovi v lehote do 10 dní v závislosti od skladových zásob. Tovar v hodnote do 60 EUR bude doručený na náklady zákazníka vo výške 4 EUR, tovar v hodnote nad 60 EUR bude doručený zákazníkovi bezodplatne, teda na náklady spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. V prípade objednávky tovaru – náhradných dielcov prostredníctvom internetového obchodu v hodnote do 20 EUR, bude tovar kupujúcemu doručený na jeho náklady vo výške 2 EUR a v prípade písomnej alebo telefonickej objednávky je výška nákladov stanovená vo výške 4 EUR.

Tovar bude doručený na dobierku kuriérskou službou. Zákazník zaplatí za tovar doručovateľovi kuriérskej služby pri doručení tovaru. Tovar nie je možné doručiť v sobotu, nedeľu ani v deň štátneho sviatku.

10. V prípade hromadnej objednávky, t. j. objednávky s viacerými druhmi tovaru či s väčším množstvom tovaru, si obchodná spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. vyhradzuje právo zaslať - dodať tovar po častiach, teda aj vo viacerých balíkoch.

11. Reklamácie týkajúce sa rozdielu vzhľadu doručeného a objednaného tovaru, ktoré vyplynú z nesprávneho nastavenia parametrov na elektronickom prostriedku, ktorý použil kupujúci pri uzavieraní zmluvy alebo z iného dôvodu na strane kupujúceho, nie sú dôvodom k vráteniu tovaru resp. nezakladá právo na odstúpenie od zmluvy.

12. Reklamácia tovaru a postup pri uplatňovaní prípadných chýb tovaru sa riadi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z .z. o ochrane spotrebiteľa. V prípade reklamácie kvality je potrebné spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. zaslať reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti - ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava. V prípade reklamácie kvantity je potrebné spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. zaslať celú reklamovanú zásielku na adresu sídla spoločnosti. Náklady spojené s uplatňovaním chýb tovaru znáša predávajúci, ktorý ich po vyčíslení kupujúcim následne uhradí.

13. Zásielka je dodávaná na adresu uvedenú v objednávke. Prijatie zásielky od kuriérskej služby vrátane všetkých dokladov musí kupujúci, prípadne osoba, ktorá je na to oprávnená, písomne potvrdiť na potvrdení o príjme. Od momentu podpísania potvrdenia o príjme prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a prechádzajú na neho nebezpečenstvo straty a poškodenia tovaru.

14. Tovar je dodávaný v obaloch od výrobcu. Spolu s tovarom je kupujúcemu dodaný aj návod k použitiu, záručný list, pokiaľ to povaha veci vyžaduje a ďalšie listiny, ktoré sú potrebné pre nakladanie s tovarom. Rovnako bude kupujúcemu dodaná faktúra s náležitosťami daňového dokladu a formulár na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý môže využiť na uplatnenie práva na odstúpenie.

15. Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. poskytuje na svoje výrobky záruku. ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, ako aj za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Zodpovednosť za chyby tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka s tým, že záruka a záručné podmienky sú stanovené v príslušnom záručnom liste daného tovaru. Záručná doba na kozmetický tovar sa riadi dátumom expirácie uvedeným na obale. Záručné podmienky na jednotlivé výrobky sú vždy súčasťou dodaného tovaru.

16. Doručenie a možné vrátenie tovaru môže uskutočniť kuriérska služba, ktorú určil ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. po dohodnutí detailov vrátenia so zamestnancom ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.

17. Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s .r.o. môže v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúvať jeho osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov uvedených na www.zepterakcie.sk a jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené orgánom verejnej moci vrátane súdnych exekútorov a notárov za účelom plnenia zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol predávajúcim informovaný o svojich právach v zmysle platných a účinných predpisov Slovenskej republiky, najmä o práve požadovať od predávajúceho na základe písomnej žiadosti vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona ako aj o práve namietať u predávajúceho na základe písomnej žiadosti voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu s tým, že takéto žiadosti je predávajúci povinný písomne vybaviť do 30 dní odo dňa ich doručenia, ako aj o ostatných právach.

18. Kupujúci je v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je možné aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 ods. 5 zákona č. 102/2014. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť v listinnej podobe a to vo forme formulára doručeného spolu s tovarom alebo v inej listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie od odstúpení do zmluvy bolo zo strany kupujúceho odoslané najneskôr posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy pred plynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy t.j. pred prevzatím tovaru je možné prostredníctvom formulára zverejneného na internetovej stránke alebo inej zrozumiteľnej formy, ktoré doručí prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo v listinnej podobe. Následne bude zaslaná akceptácia odstúpenia od zmluvy kupujúcemu potvrdzujúcim emailom (v prípade využitia elektronických prostriedkov), ako aj v listinnej podobe. ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. je v tomto prípade povinná prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. ako predávajúci nie je povinná vrátiť kupujúcemu platby uvedené v tomto ustanovení pred tým, ako jej bude doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže spätné zaslanie tovaru.

19. Kupujúci je v prípade odstúpenia povinný tovar vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru, Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

20. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet atď.) znáša každá strana samostatne podľa cien a sadzieb príslušných dodávateľov služieb platných v čase uskutočňovania daného úkonu.

21. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny dovtedy, kým na príslušnej internetovej stránke neuvedie alebo kupujúcemu neoznámi inak.

22. Kupujúci sa môže oboznámiť s etickým kódexom spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. zverejneným na internetovej stránke www.zepter.sk.

Zmena podmienok a záverečné ustanovenia
Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeniť súčasné podmienky internetového predaja. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia. Na objednávky zaslané pred uverejnením nových podmienok internetového predaja sa bude vzťahovať predchádzajúca verzia podmienok.
Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu alebo ujmu spôsobenú kupujúcemu jeho nedodržaním týchto podmienok.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje a vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami internetového predaja, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má voči predávajúcemu právo využiť systém alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 391/2015"), najmä obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a následne podľa podmienok zákona č. 391/2015 podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je najmä Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné súkromné subjekty zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov aj prostredníctvom internetovej platformy dostupnej na http://ec.europa.eu/odr.

Bratislava, 24. 7. 2017

Cookies

Tieto webové stránky používajú "cookies", ktoré slúžia na to, aby naša internetová prítomnosť bola užívateľsky prívetivá, efektívna a bezpečnejšia, napríklad pokiaľ ide o urýchlenie navigácie na našich webových stránkach a meranie frekvencie zobrazení stránok a celkovej navigácie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítačovom systéme, takže môžete optimálne využívať všetky funkcie nášho internetového obchodu. Výslovne poukazujeme na to, že niektoré z týchto súborov cookies sú prenesené z nášho servera na váš kompletný systém - "session cookies". Tieto súbory cookies sú automaticky odstránené na konci relácie prehliadača z pevného disku Zásady ochrany osobných údajov .